Contacte

D'ençà que vostè fa la petició de consulta fins a rebre una resposta poden passar uns dies. Totes les peticions són ateses.

Desde que usted hace la petición de consulta hasta recibir respuesta pueden pasar unos días. Todas las peticiones son atendidas.

La informació que vostè facilita té com a finalitat la gestió de la consulta de l'Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès, un ens de gestió del patrimoni documental i bibliogràfic de les Parròquies de Vilafranca del Penedès. En el moment de la primera consulta presencial a l'arxiu haurà de signar un document de conformitat de Dades Personals.